Cohesió Social

Protocols del Departament d'Ensenyament per a la protecció del menor

Protocols per a la millora de la convivència
DocumentMés informació
Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una infracció penal
Protocol  XTEC
Detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat
Protocol XTEC
Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i Violents)
ProtocolPortal de centre
Maltractament infantil i adolescent
ProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació
ProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals
Protocol XTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals
ProtocolXTEC

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES


ABSENTISME ESCOLAR I ABANDONAMENT PREMATUR

UNIÓ EUROPEA
UE RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 28 de junio de 2011 relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda Europa 2020


Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures. EURIDYCE, 2015
Document

FUNDACIÓ JAUME BOFILL
Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur?
Vídeo de la sessió organitzada per la Fundació Jaume Bofill

  • Irene Psifidou, analista de polítiques educatives, European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP).
  • Aina Tarabini, professora de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora dels grups de recerca GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives).
  • Francisco Luna, coordinador de l’Equip de Didàctica de l’Institut basc d’avaluació i investigació educativa no universitària (ISEI-IVEI). És expert en avaluació i coordinador de diversos estudis sobre l’efecte de la repetició de curs i l’abandonament escolar.
ESCOLARITZACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Informes del Síndic de Greuges


LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència


DOCUMENTS INTERNACIONALS

Convention on the Rights of the Child  Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989  entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49

CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (2010/C 83/02)