Cohesió Social

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES


ABSENTISME ESCOLAR I ABANDONAMENT PREMATUR

UNIÓ EUROPEA
UE RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 28 de junio de 2011 relativa a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la agenda Europa 2020


Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures. EURIDYCE, 2015
Document

FUNDACIÓ JAUME BOFILL
Un problema no resolt: com abordar l'abandonament escolar prematur?
Vídeo de la sessió organitzada per la Fundació Jaume Bofill

  • Irene Psifidou, analista de polítiques educatives, European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP).
  • Aina Tarabini, professora de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora dels grups de recerca GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives).
  • Francisco Luna, coordinador de l’Equip de Didàctica de l’Institut basc d’avaluació i investigació educativa no universitària (ISEI-IVEI). És expert en avaluació i coordinador de diversos estudis sobre l’efecte de la repetició de curs i l’abandonament escolar.
ESCOLARITZACIÓ I COHESIÓ SOCIAL
Informes del Síndic de Greuges